Λειτουργία του ΤΕΚΕ

Βασικά στοιχεία λειτουργίας του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων.

1. Ίδρυση, νομική μορφή και σκοπός του ΤΕΚΕ
2. Υποχρεωτική και προαιρετική συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα του ΤΕΚΕ
3. Χρηματοδότηση του ΤΕΚΕ
4. Επίπεδο κάλυψης
5. Καλυπτόμενες και εξαιρούμενες καταθέσεις και επενδυτικές υπηρεσίες
6. Ενεργοποίηση του συστήματος του ΤΕΚΕ
7. Εποπτεία του ΤΕΚΕ
8.Πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών πελατών
9. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη συμμετοχή τους στο ΤΕΚΕ
10. Διοίκηση του ΤΕΚΕ
11. Οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΚΕ

 


1. Ίδρυση, νομική μορφή και σκοπός του ΤΕΚΕ
α) Το ΤΕΚΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει την έδρα του στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσιο οργανισμό και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η μη υπαγωγή του ΤΕΚΕ στο δημόσιο τομέα, αποβλέπει στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας στη λειτουργία του συστήματος εγγύησης καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών.
Iδρυτικοί φορείς του ΤΕΚΕ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που συμμετέχουν στο ιδρυτικό κεφάλαιό του με ποσοστό 6/10 και 4/10 αντίστοιχα.
β) Η εισαγωγή του θεσμού της εγγύησης καταθέσεων στην Ελλάδα έγινε με το ν. 2324/95. Με το νομοθέτημα αυτό, που βασίστηκε στην κοινοτική Οδηγία 94/19/ΕΚ "περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων" ιδρύθηκε το ΤΕΚ ως φορέας διαχείρισης του συστήματος, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1995. Το 2000 εκδόθηκε ο ν. 2832/2000, με τον οποίο αφενός πραγματοποιήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΚ και αφετέρου κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρχικού ν. 2324/95. Ο θεσμός της εγγύησης των επενδυτικών υπηρεσιών προέρχεται από την Οδηγία 97/9/ΕΚ σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών-πελατών και εφαρμόστηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 2533/1997. Ο πρόσφατος ν. 3606/2007 περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων ενσω­μάτωσε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ.  

Επιπλέον, η ανάγκη ενιαίας ρύθμισης της κάλυψης των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας των τελευταίων τό­σο ως προς το σκέλος των καταθέσεων όσο και ως προς το σκέλος της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επέκτεινε τον σκοπό του «Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων» (ΤΕΚ), το οποίο μετονομάστηκε  σε «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ).

Δημιουργούνται δύο ξεχωριστά σκέλη εντός του ΤΕΚΕ, ένα για την κάλυψη των καταθετών («Σκέλος Κάλυψης Καταθέσε­ων») και ένα για την κάλυψη των επενδυτών («Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων»), καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελές ενεργητικό, προοριζόμενο για την ικανοποίη­ση των απαιτήσεων των καταθετών και των απαιτήσεων των επενδυτών, αντίστοιχα.

γ) Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι η καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σ' αυτό υποχρεωτικά ή προαιρετικά και ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και στους επενδυτές-πελάτες σε περίπτωση που τα ιδρύματα αυτά περιέλθουν σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.
Ο νόμος δεν παρέχει στο ΤΕΚΕ την εξουσία παρέμβασης για την εξυγίανση προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Υποχρεωτική και προαιρετική συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα του ΤΕΚΕ
Ο ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ /16-2-2009). ορίζει ότι στο ΤΕΚΕ,  στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, και  στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης,  στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα πιστωτικά Ιδρύματα που ήδη συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Σήμερα στο ΤΕΚΕ, στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, συμμετέχουν 41 πιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία 19 είναι ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, 16 είναι συνεταιριστικές τράπεζες και 6 είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστωτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται να απο­δέχονται καταθέσεις εάν δεν συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.
Υποχρεωτικά συμμετέχουν επίσης τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή/και επενδυτικών υπηρεσιών. Το Δ.Σ. του ΤΕΚΕ εξετάζει αν η κάλυψη που παρέχεται από σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή αποζημίωσης επενδυτών, το οποίο λειτουργεί σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα είναι ισοδύναμη της κάλυψης που παρέχει το ΤΕΚΕ.
Δεν συμμετέχουν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που η έδρα τους βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί καλύπτονται από το αντίστοιχο σύστημα εγγύησης καταθέσεων της χώρας αυτής. Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα μπορούν  προαιρετικά και μετά από αίτησή τους μπορούν να συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ για συμπληρωματική κάλυψη, ως προς το ύψος της αποζημίωσης και τις κατηγορίες των εγγυημένων καταθέσεων. Στην περίπτωση αυτή το ΤΕΚΕ θεσπίζει διμερώς ― με το σύστημα που λειτουργεί στη χώρα καταγωγής ― κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την καταβολή της συμπληρωματικής αποζημίωσης στους καταθέτες του εν λόγω υποκαταστήματος.
Στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ, συμμετέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, και παρέ­χουν μία τουλάχιστον από τις καλυπτόμενες επενδυτι­κές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α') παράγραφοι 1 (α) - (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγρά­φου 2 (α) του ίδιου άρθρου) και οι οποίες παρουσιάζονται αυτούσιες :
1. (α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα
(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών
(γ) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών
(δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
(στ) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
(ζ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
2. (α) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

3. Χρηματοδότηση του ΤΕΚΕ
Συνέπεια της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα του ΤΕΚΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι η υποχρέωση καταβολής ετήσιων τακτικών εισφορών. Εφόσον ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 3601/2007. Αν το πιστωτικό ίδρυμα εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποχρεώσεις του, το ΤΕΚΕ δικαιούται, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, να το αποκλείσει από την κάλυψη.
Δημιουργούνται δύο αυτο­τελείς κλάδοι κάλυψης εντός του ΤΕΚΕ. Το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που τίθεται προς εξυπηρέτηση του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (αποκαλούμενο «Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων») προο­ρίζεται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταθετών των συμμετεχόντων πιστωτι­κών ιδρυμάτων ενώ το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που τίθεται προς εξυπηρέτηση του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (αποκαλούμενο «Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων) προο­ρίζεται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων πιστωτι­κών ιδρυμάτων.
Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων
Το ΤΕΚΕ χρηματοδοτείται από πόρους που περιλαμβάνουν το ιδρυτικό κεφάλαιο, τις αρχικές και τις ετήσιες τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Ταμείο καθώς και από έκτακτους πόρους που προέρχονται από δωρεές, ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΤΕΚΕ, συμπληρωματικές εισφορές και δάνεια.

 • Το ιδρυτικό κεφάλαιο του ΤΕΚΕ ανέρχεται στο ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε δε κατά το 60% από την Τράπεζα της Ελλάδος και κατά το 40% από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί περιουσία του ΤΕΚΕ, δεν μεταβάλλεται με την είσοδο νέων μελών και δεν προβλέπεται η επιστροφή του στα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Τα εισερχόμενα, μετά την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΕ, πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλλουν αρχική εισφορά, η οποία είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του ΤΕΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΤΕΚΕ.
 • Τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσιες τακτικές εισφορές για κάθε ημερολογιακό έτος. Αυτές υπολογίζονται επί του μέσου υπολοίπου των συνολικών καταθέσεών τους σε ευρώ και συνάλλαγμα του Ιουνίου κάθε έτους, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο υπολογισμός γίνεται με βάση κλίμακα, η οποία αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. Καθώς ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το ΤΕΚΕ αντανα­κλά τον κίνδυνο να καταστούν οι καταθέσεις μελών του μη διαθέσιμες, εισάγεται, από το 2009, η αρχή του υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών που οφείλουν να καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση τον κίνδυνο αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, η εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύ­ματος που συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσε­ων του ΤΕΚΕ  εξαρτάται από το επίπεδο κινδύνου στο οποίο κατατάσσεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης του ν. 3601/2007, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α`). Στη συνέχεια  η εισφορά κάθε συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος προσαρμόζεται ανά­λογα με συντε­λεστή που κυμαίνεται από 0,90 έως 1,10. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εντάσσεται στο Σκέλος Κάλυ­ψης Καταθέσεων μετά τον μήνα Ιούνιο οφείλει τακτική εισφορά για το έτος εισόδου η οποία υπολογίζεται επί του μέσου υπολοίπου των καταθέσεων του μηνός Δε­κεμβρίου και προσαυξάνει την εισφορά του επόμενου έτους. Όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι έχει επιτευχθεί μια εύλογη σχέση μεταξύ των καλυπτόμενων καταθέσεων και των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ, έχει την ευχέρεια να αποφασίσει ότι η καταβολή των τακτικών εισφορών θα γίνεται όχι επί του συνόλου των καταθέσεων, αλλά επί του ύψους της εκάστοτε ετήσιας μεταβολής τους. Το Δ.Σ. δεν έχει ακόμη κάνει χρήση της ευχέρειας αυτής.

Οι ετήσιες τακτικές εισφορές καταβάλλονται από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα σε δύο δόσεις: την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν το ήμισυ της εισφοράς του έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται, το δε υπόλοιπο καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Απριλίου του επόμενου έτους.
Η καταβολή γίνεται ως εξής:
α) Ποσοστό 80% κατατίθεται από τα πιστωτικά ιδρύματα σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης, τους οποίους τηρεί το ΤΕΚΕ στα ιδρύματα αυτά. Οι καταθέσεις ανανεώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου, αφού κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι, με επιτόκιο ίσο με εκείνο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) τρίμηνης διάρκειας που ισχύει κατά την κατάθεση ή την ανανέωση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται πλέον ΕΓΕΔ τρίμηνης διάρκειας, ως επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων εφαρμόζεται το ισχύον επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς.
β) Το υπόλοιπο 20% της ετήσιας τακτικής εισφοράς κάθε πιστωτικού ιδρύματος καταβάλλεται στον τρεχούμενο λογαριασμό του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΤΕΚΕ επενδύει το ποσό αυτό εκ του νόμου σε βραχυπρόθεσμους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή ― μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ ― σε άλλους τίτλους (ελληνικών ή αλλοδαπών εκδόσεων), εφόσον οι τοποθετήσεις αυτές παρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια και ευχέρεια άμεσης ρευστοποίησης. Η τοποθέτηση του τηρουμένου σε λογαριασμό του ΤΕΚΕ (Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων) στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστού εισφοράς δύναται να ανατίθεται από το ΤΕΚΕ σε διαχειριστή με σύμβαση διαχείρισης.
Ο τρόπος καταβολής των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυμα εισφορών, από το έτος 2013 και εφεξής πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 • Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ που προέρχονται από τακτικούς πόρους δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η συμπληρωματική εισφορά πάντως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς. Το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς θα συμψηφίζεται με τις τακτικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων των επόμενων ετών.
 • Άλλες πηγές έκτακτων εσόδων αποτελούν, σύμφωνα με το νόμο, οι τυχόν δωρεές προς το ΤΕΚΕ και η είσπραξη από το Ταμείο απαιτήσεών του έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες προέρχονται από αποζημίωση καταθετών.
 • Τέλος, το ΤΕΚΕ δύναται να συνάψει δάνεια με τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, εάν οι ανωτέρω τακτικές και έκτακτες πηγές χρηματοδότησής του δεν επαρκούν για την κάλυψη τυχόν καταβλητέων αποζημιώσεων.

Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, καθώς και η κάθε μορφής εισφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ είναι περιουσία του Ταμείου, και δεν επιστρέφονται σε αυτά για οποιονδήποτε λόγο.
Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων
Το ποσό της διαφοράς της ετήσιας τακτικής εισφο­ράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α') περιέρχεται σε ειδική ομάδα περιουσίας που προορίζεται αποκλειστικά για την ικανο­ποίηση απαιτήσεων των καταθετών των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων (το «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέ­σεων») και τη οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σ' αυτό πιστω­τικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σ' αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ.

Το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέ­σεων συνίσταται και διαμορφώνεται με βάση τις εισφο­ρές σε αυτό των συμμετεχόντων, στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ αποφασίζει για την καταβολή των εισφορών, την τοποθέτηση των διαθεσί­μων και, εν γένει, για τη διαχείριση του εκάστοτε ενεργητικού του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων. Τυχόν πρόσοδοι του ενεργητι­κού του αυξάνουν το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων.
Οι εισφορές των πιστωτι­κών ιδρυμάτων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Κατα­θέσεων, πλέον των τυχόν προσόδων που αναλογούν σε
αυτές, συνιστούν τις ατομικές τους μερίδες σ' αυτό. Κά­θε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Πρόσθετο Κε­φάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων έχει μία ατομική μερίδα σ'αυτό. Οι ατομικές μερίδες αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων. Για λόγους διευκόλυνσης του λογιστικού προσδιορισμού της αξίας των ατομικών μερίδων, το ενεργητικό του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων δύναται να υποδιαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου, από τα οποία συγκροτούνται οι ατομικές μερίδες των συμμετεχόντων σ' αυτό πι­στωτικών ιδρυμάτων.
Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων
Το Ενεργητικό του Σκέλους Κά­λυψης Επενδύσεων αποτελεί ομάδα περιουσίας που ανήκει στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό.

Οι πόροι του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ προορίζονται αποκλειστικά για την ικανοποίηση απαιτήσεων των επενδυτών-πελατών κατά των συμμετεχόντων σε αυτό πιστωτικών ιδρυμά­των, οι οποίες προκύπτουν από την παροχή από μέρους τους καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και προέρ­χονται από:

α) την αρχική εισφορά
β) την τακτική εισφορά των συμμετεχόντων πιστωτι­κών ιδρυμάτων,
δ) τις προσόδους που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ

Το Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων βαρύνουν τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα του Σκέ­λους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ.

Η χρηματοδοτείται συνίσταται και σε έκτακτους πόρους που περιλαμβάνουν συμπληρωματικές εισφορές και ρευστοποίηση απαιτήσεων του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ.

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν καλυπτό­μενες επενδυτικές υπηρεσίες κατά τη συμμετοχή τους για πρώτη φορά στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ καταβάλλουν εφάπαξ αρχική εισφορά ύψους πε­ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

β) Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης της Τράπε­ζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπουργική απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια προσδιορι­σμού του τρόπου υπολογισμού,  επιμερισμού της τα­κτικής εισφοράς και του ύψους αυτής.

Πιστωτικό ίδρυμα που εισέρχε­ται στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων μετά την έναρξη του οικονομικού έτους ή παύει για οποιονδήποτε λόγο να συμμετέχει σε αυτό, οφείλει τακτική εισφορά για το αντίστοιχο έτος κατ' αναλογία του χρόνου συμμετοχής του.

Η καταβολή των αναλογουσών σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα αρχικών και ετήσιων εισφορών στο Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων πραγματοποιείται με πίστωση ειδικών λογαριασμών του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι είναι απολύτως διακριτοί από τους αντίστοιχους λογαριασμο­ύς του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων, ως εξής:

β) Το ογδόντα (80%) των εισφορών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης του Σκέλους Κάλυ­ψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα που καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά. Οι προ­θεσμιακές καταθέσεις υπολογίζονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
α) Το υπόλοιπο (20%) των εισφορών κα­τατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τον χρόνο και της διαδικασίας καταβολής των τακτικών εισφορών εξουσιοδοτείται να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ. Για τον υπολογισμό της τακτικής εισφοράς παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να αποφασίζει, μετά από ει­σήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, την προ­σαρμογή του συνολικού ύψους των τακτικών εισφορών, εφόσον κρίνει ότι έχει επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων και του συνόλου των αναλαμβανομένων από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες κινδύνων

4. Επίπεδο κάλυψης
Το ανώτατο όριο κάλυψης που προβλέπεται για κάθε καταθέτη, του οποίου οι καταθέσεις δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξαιρουμένων καταθέσεων, και αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και συμψηφιστούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς αυτό, είναι 100.000 ευρώ (Ν. 3714/2008, Άρθρο 6 – ΦΕΚ 231/7 Νοεμβρίου 2008). Το ποσό αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Το ανωτέρω όριο κάλυψης, σύμφωνα με το νόμο, αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ στο εκάστοτε ελάχιστο όριο που θα ισχύει στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο, τέλος ή εισφορά.
Το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, πλην των εξαιρούμενων απαιτήσεων από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη έναντι συμμε­τέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως καλυπτό­μενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμε­τεχόντων στο ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και, συνυπο­λογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδί­ου πιστωτικού ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτι­κές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ5. Καλυπτόμενες και εξαιρούμενες καταθέσεις
Ορισμός Καταθέσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3746/2009, ως κα­ταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατε­θειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πι­στωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρ­μοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκ­δώσει παραστατικούς τίτλους. Στην έννοια των καταθέ­σεων δεν εμπίπτουν οι συμφωνίες πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (repos).
Εξαιρούμενες Καταθέσεις
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων κάθε δικαιούχου καταθέτη, εφόσον δεν ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες εξαιρούμενων καταθέσεων, καλύπτεται από το ΤΕΚΕ μέχρι του ύψους των 100.000 ευρώ. Από την κάλυψη του συστήματος και σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3746/2009 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες καταθέσεων:

 • Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο λογαριασμό.
 • Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «Ιδίων Κεφα­λαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.
 • Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικα­στική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότη­ση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών.
 • Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
 • Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κα­τά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 11 του ν. 3601/2007.
 • Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύ­σεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εται­ρειών διαχείρισης τους.
 • Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγρα­φος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχε­ται σε αδυναμία.
 • Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων και των αποκε­ντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερε­θνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ.
 • Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβου­λίου (περιλαμβανομένων των κατά νόμο δύο τουλάχι­στον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτα­των διευθυντικών στελεχών του.
 • Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.
 • Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντί­στοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11.
 • Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθ­μού και των συζύγων των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των τρίτων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
 • Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις από αποδοχές συ­ναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή γραμ­μάτια έκδοσης του.
 • Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.


5α. Καλυπτόμενες και εξαιρούμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
Ορισμός Επενδυτικών Υπηρεσιών
Καλυ­πτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου οι επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α') παράγραφοι 1 (α) - (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγρά­φου 2 (α) του ίδιου άρθρου.
Όπως αναφέρθηκε, το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, πλην των εξαιρούμενων απαιτήσεων από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι απαι­τήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις 1 και 3 έως 13 των εξαιρουμένων καταθέσεων οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

Εξαιρέσεις ομολόγων
Οι περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 14 και 15 με το ν. 3746/2009 συνεχίζουν να εξαιρούνται από το σκέλος αποζημίωσης καταθετών αλλά θα αποζημιώνονται στο εξής από το επενδυτικό σκέλος του φορέα καθώς σύμφωνα με την νέα Οδηγία 2004/39ΕΚ MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών.

Εξαιρέσεις repos
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων οι απορρέουσες εκ των οποίων απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ.


6. Ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών πελατών του ΤΕΚΕ
Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη. Μια κατάθεση καθίστα­ται μη διαθέσιμη όταν οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσμη και δεν έχει καταβληθεί από συμμετέχον στο Σκέλος Κάλυ­ψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα.

Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος στο Σκέλος Κά­λυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματοςνα αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες του κε­φάλαια που τους οφείλει στο πλαίσιο της εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ή να παραδώσει στους επενδυτές-πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που τους ανήκουν και τα οποία το συμ­μετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζε­ται ή φυλάσσει για λογαριασμό τους.

Το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής απο­ζημιώσεων εφόσον:

α) Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κοινοποιήσει στο ΤΕΚΕ απόφαση της, την οποία εκδίδει εφόσον διαπιστώσει ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών ή επενδυτών-πελατών του, κατά περίπτωση, για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική του κατάσταση και η αδυναμία αυτή προβλέπεται ότι δεν είναι αναστρέ­ψιμη στο προσεχές μέλλον ή
β) Δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του συμμετέ­χοντος πιστωτικού ιδρύματος

Όταν το ΤΕΚΕ ενημερωθεί για την απόφαση είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Καταρτίζει κατάλογο καταθετών, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα και μετά τους σχετικούς συμψηφισμούς με τις τυχόν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των καταθετών με τις απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού ιδρύματος.
 • Ενημερώνει τους καταθέτες, μέσω του ημερήσιου τύπου σχετικά με το δικαίωμά τους για αποζημίωση.
 • Καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις, χωρίς καταβολή τόκου για το διάστημα μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης. Οι αποζημιώσεις απαλλάσσονται από κάθε είδος φόρου-τέλους
 • Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέ­τες, χρησιμοποιε­ίται αρχικά, μέχρι την εξάντληση της, η ατομική μερίδα του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος στο Πρόσθε­το Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων. Στην συνέχεια θα διατίθενται ποσά  ίσα με ποσοστό τουλάχιστον 5% του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, όπως αυτό προέκυψε την ημέρα του τελευταίου εγκριθέντος ισολο­γισμού του. Στο τέλος,.για το υπόλοιπο ποσό θα γίνεται χρήση των κεφαλαίων του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Κα­ταθέσεων.
 • Αποζημιώνει τους καταθέτες και  επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη τρίμηνα για την καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες και ένα τρίμηνο για την αποζημίωση σε επενδυτές πελάτες.

Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίω­σης καταθετών ή επενδυτών-πελατών, τα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ ή του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ που είναι κατατεθειμέ­να στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προ­κύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέ­σεων ή Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ αποδίδονται αμέσως στο Ταμείο από τους ασκούντες τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και πριν από την ικανοποίηση οποιασ­δήποτε άλλης απαίτησης.
Το ΤΕΚΕ υπο­καθίσταται στα δικαιώματα των αποζημιωθέντων κατα­θετών και επενδυτών-πελατών και για ποσό ίσο προς τις πληρωμές του προς αυτούς και κατατάσσεται στην ίδια τάξη με τους καταθέτες κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αξιώσεις των καταθετών και επενδυτών-πελατών έναντι του ΤΕΚΕ παραγράφονται μετά την πάροδο πε­νταετίας από τη λήξη της τελευταίας εκ των παρατάσε­ων.
Μέχρι σήμερα η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης έχει ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά, στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό.

7. Τακτικός Ελεγχος του ΤΕΚΕ – Δημοσιεύσεις
Το ΤΕΚΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν
αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Μέ­χρι τέλος Οκτωβρίου συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους
Μέχρι τέλος Μαρτίου συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους, που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με τον Ισολογισμό και την έκθεση του ελεγκτή για έγκριση. Η ετή­σια έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων ή υποκαταστημάτων που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΚΕ και του ισολογισμού του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι­κών, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ενωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλά­δος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ

8. Πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών-πελατών
Τα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν με ενημερωτικό φυλλάδιο τους καταθέτες και επενδυτές-πελάτες για   τα  εξής θέματα: 

 • την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη,
 • για την έκταση και το ύψος της,
 • τις εξαιρούμενες κατηγορίες,
 • τις συμψηφιζόμενες ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος,
 • τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής της αποζη­μίωσης,
 • τα περί προθεσμίας καταβολής των αποζημιώσεων και περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

  Η πληροφόρηση των πελατών γίνεται κατ' αρχήν με την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα υπο­καταστήματα του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος σχετικών αναλυτικών ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο εύληπτο και σαφή στην ελληνική γλώσσα ή, προκειμένου για υποκαταστή­ματα ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, στην επίσημη γλώσσα του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα. 

Απαγορεύεται στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύμα­τα η προβολή για διαφημιστικό σκοπό της συμμετοχής τους στο ΤΕΚΕ μέσω εντύπων ή άλλων μηνυμάτων που διαδίδονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, επιτρεπομένης μό­νον για ενημερωτικούς σκοπούς της απλής μνείας της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο ΤΕΚΕ.

9. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη συμμετοχή τους στο T.E.K.Ε.
Το ΤΕΚΕ δύναται να ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΤΕΚΕ τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

 • στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως,
 • στοιχεία που αφορούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών, τις καλυπτόμενες και μη καταθέσεις και επενδυτικές υπηρεσίες,
 • στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων του
 • στατιστική καταγραφή των καταθετών, πελατών και των καταθέσεων, επενδυτικών υπηρεσιών  σύμφωνα με τα συστήματα που αναπτύσσουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα οποία διασφαλίζουν την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά πελάτη

Το ΤΕΚΕ δεν δικαιούται να πραγματοποιεί ελέγχους στα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την ορθότητα του υπολογισμού των εισφορών που οφείλουν να καταβάλλουν. Την εξουσία αυτή έχει η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (Δ.Ε.Π.Σ.) της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των γενικών ελέγχων που ασκεί ή κατόπιν αιτήματος του προέδρου του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ, και η οποία ενημερώνει το ΤΕΚΕ σχετικά με τα πορίσματα των σχετικών ελέγχων που διενεργεί για το σκοπό αυτό.

10. Διοίκηση του ΤΕΚΕ
Το ΤΕΚΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ­βούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Tα υπόλοιπά  οκτώ (8) μέλη είναι τα εξής:

 • ένα (1)  από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
 • τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος,
 • τρία (3) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και
 • ένα (1) από την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος.

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συ­νεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται, στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συ­στήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρό­σωπα αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα του τραπεζικού τομέα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα έξι (6) τουλάχι­στον μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτή­τως να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Διοικητι­κού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο πρόεδρος ή ο αντι­πρόεδρος, κατά περίπτωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών και έχει πενταετή θητεία. Η θητεία δύναται να ανανεώνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, πα­ρίσταται και εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ δικαστικώς και επο­πτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητι­κού Συμβουλίου στο πλαίσιο της επί­τευξης του σκοπού του. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπρο­σώπηση του ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων και τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπηση του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευ­θυντή του ΤΕΚΕ, που διορίζεται με απόφαση του Διοικη­τικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ ή σε άλλο στέλεχος του ΤΕΚΕ.


11. Οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΚΕ

Η οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΚΕ καθορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου.
Το ΤΕΚΕ διευθύνεται από το Διευθυντή, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Διευθυντής είναι επικεφαλής των τμημάτων του ΤΕΚΕ τα οποία είναι:   

 • Τμήμα Διοικητικού και Γραμματείας,
 • Τμήμα Λογιστηρίου, Διαχείρισης Διαθεσίμων και Αποζημιώσεων,
 • Τμήμα Νομικών Θεμάτων,
 • Τμήμα Μελετών και Σχέσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα και Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων.

Τα τμήματα του ΤΕΚΕ έχουν στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, που σήμερα αριθμεί δέκα (10) άτομα. Επιπλέον υπάρχει και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Το ΤΕΚΕ λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος, σύμφωνα με το νόμο, έχει καταρτιστεί και τεθεί σε ισχύ με απόφαση του Δ.Σ.
Η στελέχωση του ΤΕΚΕ καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση και η εξέλιξη του προσωπικού, το οποίο απασχολείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζονται με σχετικό κανονισμό, ο οποίος κατά το νόμο έχει επίσης καταρτιστεί και τεθεί σε ισχύ με απόφαση του Δ.Σ.