ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τροποποίηση ν. 3746/2009 – Σύσταση Σκέλους Εξυγίανσης στο ΤΕΚΕ

Με το νόμο 4021/3.10.2011 (ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) «Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των Τροποποιήσεών της και ’λλες Διατάξεις» επέρχονται τροποποιήσεις στο νόμο για το ΤΕΚΕ, αναγκαίες λόγω της θέσπισης διατάξεων του ν. 3601/2007 για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμίζονται και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία του.  
Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Διεύρυνση του σκοπού του ΤΕΚΕ στον οποίο πλέον περιλαμβάνεται και η χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε πιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς των μέτρων εξυγίανσης.
  2. Σύσταση νέου Σκέλους Εξυγίανσης εντός του ΤΕΚΕ, πλήρως διακριτού από τα ήδη υφιστάμενα.
  3. Καθιέρωση του ποσού των 100.000 ευρώ ως ορίου εγγυημένων καταθέσεων  χωρίς χρονικό περιορισμό.
  4. Εισαγωγή προνομιακής κατάταξης των εγγυημένων καταθέσεων έναντι κάθε άλλης απαίτησης στο προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και αντίστοιχη κατάταξη του ΤΕΚΕ εφόσον έχει καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταθέσεις αυτές.

Σκοπός του Σκέλους Εξυγίανσης είναι η παροχή της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης α) της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και β) της σύστασης μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (άρθρα 63 Δ και 63 Ε ν. 3601/2007, όπως ισχύει, αντίστοιχα). Με τα μέτρα αυτά διασφαλίζεται η ομαλή άσκηση των βασικών τραπεζικών εργασιών και η προστασία των συμφερόντων των καταθετών, καθώς οι μεταφερόμενες σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα καταθέσεις παραμένουν διαθέσιμες στους καταθέτες και δεν συντρέχει λόγος αποζημίωσής τους από το ΤΕΚΕ. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τις καλυπτόμενες από το ΤΕΚΕ απαιτήσεις επενδυτών πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων
Στο Σκέλος Εξυγίανσης συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, τα οποία θα καταβάλλουν ετήσιες εισφορές για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου του Σκέλους Εξυγίανσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα άντλησης συμπληρωματικών εισφορών καθώς και λήψης δανείου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το κεφάλαιο που απαιτείται για το σχηματισμό του Σκέλους Εξυγίανσης δύναται να καταβληθεί υπό μορφή δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ ή από κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για το οποίο δύναται να εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 ν. 4051/2012, από τις 29 Φεβρουαρίου 2012 και για διάστημα 12 μηνών την χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης καλύπτει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντί για το ΤΕΚΕ.